Wysokość składek na ubezpieczenia

dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2018)

Składki za styczeń – marzec 2018 r.

Rodzaj składki Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne *   846,91 zł 781,60  zł
Ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy  65,31 zł 65,31 zł

 

* kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową w wysokości 1,80% właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób (ta stopa precentowa obowiązuje za miesiące: styczeń, luty, marzec 2018 r.).

2)  Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2018 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.).

Za styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa niż:

  • 122,98 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 50,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe
  • 15,44 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe
  • 11,34 zł (tj. 1,80%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa obowiązuje za składki należne za styczeń, luty, marzec 2018 r.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *